ایمنی کار در ارتفاع پروژه های عمرانی و صنعتی

ویدیو کلاس کار در ارتفاع در یکی از پروژه های گروه مپنا

از آنجایی که با افزایش پروژه های صنعتی بحث ایمنی بسیار مفید می باشد در شرکت ها و پروژه های بزرگ بحث ایمنی و کار در ارتفاع از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ویدیوی فوق در یکی از پروژه های نیروگاهی کشور گرفته شده است و مربوط به کلاس کار در ارتفاع بخش ACC نیروگاه می باشد.